معرفی سیستم آموزش و پشتیبانی حسابداران مجرب نمایندگی سفارش/خرید

  

 

باز کردن بانک اطلاعاتی سامان

شناسه میزبان بانک اطلاعاتی: Server:
نام بانک اطلاعاتی: Saman Database:
 کاربر اس کیو ال  : MSSQL Login Name:
 رمز اس کیو ال: MSSQL Password:
-----------------------------------------
 نام : UserName:
رمز دسترسی وب: Password:

دریافت بروشور کامل نرم افزار سامان

  Shiraz Daricheh Corp.  2017