سیستم حقوق و دستمزد

 تعاریف اولیه سیستم حقوق و دستمزد نرم افزار سامان شامل دو بخش اصلی می گردد:

اطلاعات فردی پرسنل:

 در نرم افزار سامان شاخص اطلاعات پرسنلی یا فیلدهای بانک پرسنل توسط کاربر قابل تعریف میباشد. برای هر بانک میتوان 250 فیلد جدید تعریف نمود. فیلد های تعریف شده را می توان صرفاً در گزارش گیری ها مورد بهره برداری قرارداد یا اینکه جهت محاسبات حقوق و دستمزد از آنها بهره جست. اطلاعات پرسنلي اشخاص شامل مشخصات پرسنل، و اطلاعات پايه حقوق ايشان است. کد پرسنلي بصورت حرف و عدد قابل تعريف است و از کد حسابداري مجزا است و تعريف آن براي هر يک از پرسنل الزامي است. علاوه بر کد پرسنلي، شما ميتوانيد کد حسابداري هر يک از پرسنل را در فيلد "حساب" وارد نماييد. سيستم حقوق و دستمزد از کد حسابداري براي اتصال به سيستم حسابداري و صدور سند حقوق و دستمزد بهره ميگيرد.

 

 

تعریف ستون های محاسبه حقوق و دستمزد:

 ستون های اطلاعات حقوق توسط کاربر قابل تعریف می باشد. شما مي توانيد براي هر يک از ستون هاي اطلاعات حقوق فرمولي تعريف نماييد تا هنگام محاسبه حقوق و دستمزد ارزش اين ستونها بر اساس فرمول داده شده محاسبه شده و در ستونها بصورت خودکار درج گردد. همچنين، شما اين امکان را داريد که کدحساب مربوط به يک ستون اطلاعات حقوق را نيز با مراجعه به فرمول محاسبه نماييد.

محاسبه حقوق و دستمزد:

 ليستهاي حقوق معمولا براي دوره هاي ماهانه حقوقي تنظيم ميگردند. ليستهاي هر دوره، اطلاعات حقوق و دستمزد پرسنل را براي آن دوره خاص در خود جاي مي دهند. فرم ليست حقوق قابليت نمايش کليه يا بخشي از اطلاعات پرسنل و اطلاعات حقوق را دارد. اين فرم قابليت انعطاف فوق العاده داشته و براي کاربران امکان طراحي انواع ليست هاي اطلاعاتي را فراهم ميسازد.

 

کلیپ

سیستم حقوق و دستمزد